Αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Αναλυτικές οδηγίες

13.07.2021

Εκδόθηκε η αριθ. 83082/Δ6/12-7-2021 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία” σύμφωνα με την οποία δικαίωμα υποβολής έχουν: α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ.) β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί άλλων Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σύστημα όπου έχουν καταχωρισθεί τα κριτήρια για την επιλογής τους με την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1.1. Οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ.)
β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί άλλων Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του του ν. 4692/2020 και της με τοιχεία 79429/E2/23-6-2020 (Β’ 2548) απόφασης τηςμΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται, για την υποβολή της αίτησης, στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Πρόεδροι των Π.Ε.Π.Π.Σ., που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται επίσης με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που τους αποδίδονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι εκπαιδευτικοί, μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης

Α. Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σύστημα όπου έχουν καταχωρισθεί τα κριτήρια για την επιλογής τους με την αντίστοιχη μοριοδότηση.
Β. Η ανάρτηση των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται με την υπό στοιχεία 79429/E2/23-6-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων, πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στην αντίστοιχη τοποθεσία καταχώρισης (Β’ 2548).
Γ. Η σειρά προτίμησης των σχολικών μονάδων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα και να ενημερώνεται για την αίτησή του.

Άρθρο 3
Εξέταση των αιτήσεων-μοριοδότηση

Τα μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. εισέρχονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων και προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων και των τυπικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για την υποβολή τους, βάσει των αναρτηθέντων δικαιολογητικών. Η καταχώριση της μοριοδότησης για κάθε αναρτηθέν δικαιολογητικό καθώς και του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα επιμέρους κριτήρια, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο αντίστοιχο πεδίο.

Άρθρο 4
Ενστάσεις

Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων στο αντίστοιχο πεδίο. Για το σκοπό αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους επισκόπησης της αξιολόγησης της αίτησής τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ, η οποία προβαίνει και στην καταχώριση της νέας μοριοδότησης.

Άρθρο 5
Συνέντευξη

Η μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στην πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων, προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση εδώ

Τι είναι το ‘πολλαπλό βιβλίο’;

Στελέχη Εκπαίδευσης: Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο

Επιδόματα Στελεχών Εκπαίδευσης: Αναλυτικός πίνακας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Επιλογή – Θητεία – Καθήκοντα

Ενδοσχολικός Συντονιστής: Ορισμός – Θητεία – Καθήκοντα

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή: Οι νέες διατάξεις

Αξιολόγηση μαθητών: Οι νέες διατάξεις

Εκπαιδευτικοί όμιλοι στο σχολείο: Τι είναι – Πώς λειτουργούν

Ντίνος Εκπαιδευτικός

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των εκπαιδευτικών θεμάτων

(Αποστολή ενημέρωσης όταν υπάρχει αξιόλογο υλικό)

Ακολουθήστε μας

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906. Η Πράξη έχει ως αντικείμενο...

Τι γίνεται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο

Τι γίνεται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο

Σύμφωνα με την αριθ. 118653/ΓΔ4/22-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σε τμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που έχουν χαρακτηρισθεί ως...

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Ο νέος ουμανισμός Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1 Ο νέος ουμανισμός Ενίοτε γίνεται λόγος για νέο μεσαίωνα με ποικίλες αφορμές. Η πολυ-δυναμικότητα του 21ου αιώνα με τις αναδυόμενες υπερδυνάμεις της...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαβάστε κι αυτά

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Ιστορίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Αναλυτική αναζήτηση...

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εμβολιασμένοι

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εμβολιασμένοι

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, η Υπουργός Παιδείας ανάφερε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται στο 82% ενώ στους μαθητές το ποσοστό ανέρχεται σε 35% για τις ηλικίες 15 έως 18 ετών και...

Τι γίνεται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο

Κάθε πότε θα ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώνει κρούσματα σε παιδιά 4 – 17 ετών

Κάθε Τετάρτη ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώνει τον αριθμό των παιδιών που νοσούν ηλικίας από 4 έως 17 ετών, ανακοίνωσε  ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επειδή, όπως είπε, στην ηλικιακή αυτή ομάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Επισήμανε πως πρόθεση της...