Διαγωνισμός συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου

16.05.2015

Το  Greek Play Project σε συνεργασία με το BlackBox προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από Έλληνες συγγραφείς, με τίτλο «Γράψε τον μύθο σου». Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία για τη στήριξη και την προώθηση του σύγχρονου ελληνικού έργου καθώς το έργο που θα επιλεγεί θα παρουσιαστεί σε κανονική παράσταση.

Τα έργα που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα με θέμα που να αφορά στην επαναδιαπραγμάτευση του αρχαίου ελληνικού μύθου, στον σημερινό κόσμο και στον σύγχρονο άνθρωπο.

Η επιτροπή που θα επιλέξει τα έργα αποτελείται από τους: Άκη Δήμου (συγγραφέα), Γρηγόρη Ιωαννίδη (θεατρολόγο – κριτικό θεάτρου), Μαρία Καρανάνου (θεατρολόγο), Ειρήνη Μουντράκη (θεατρολόγο – δημιουργό GPP), Σάββα Πατσαλίδη (θεατρολόγο – κριτικό Θεάτρου), Σταμάτη Φασουλή (σκηνοθέτη – ηθοποιό).

Το έργο θα παρουσιαστεί στο BlackBox στη Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Αλκμήνη στην Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής έργων μέχρι την 15η Ιουλίου 2015.

ΓΡΑΨΕ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Greek Play Project σε συνεργασία με το BlackBox προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από Έλληνες συγγραφείς με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.  Έπαθλα:

– Α΄ βραβείο: Παραγωγή του έργου και παρουσίασή του στο BlackBox Θεσσαλονίκης και στο θέατρο Αλκμήνη στην Αθήνα κατά τη θεατρική περίοδο 2015-2016.

– Έπαινος: Παρουσίαση του έργου με τη μορφή του θεατρικού αναλογίου.

2. Χρόνος υποβολής των έργων:

Μέχρι την 15η Ιουλίου 2015 το αργότερο. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτά.

3. Είδος έργων:

Θεατρικά έργα γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά), με θέμα που να αφορά στην επαναδιαπραγμάτευση του αρχαίου ελληνικού μύθου, στον σημερινό κόσμο και στον σύγχρονο άνθρωπο,  με τις εξής προδιαγραφές:

α) Έκταση: αριθμός σελίδων Α4 με διάστιχο 1 ½:  έως 100 σελίδες

β) Απαιτούμενος αριθμός ηθοποιών: έως 3

γ) Σχετικά απλές τεχνικές προδιαγραφές

4. Διεύθυνση αποστολής των έργων: BlackBox, Φλέμινγκ 2, ΤΚ. 54642, Θεσσαλονίκη, υπόψην κ. Πάνου Δεληνικόπουλου.

Με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό ελληνικού έργου GPP

Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με κούριερ ή ταχυδρομικώς (για τη διασφάλιση της ανωνυμίας). Οι συγγραφείς μπορούν να καλούν στο τηλ. 2310 829254 τον κ. Πάνο Δεληνικόπουλο για να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί στον φάκελό τους.

5. Τρόπος υποβολής των έργων:

– Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται από τον διαγωνισμό και επιστρέφονται στον συγγραφέα.

– Τα έργα υποβάλλονται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα.

– Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει τα κείμενα. Η τυχόν αναγραφή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος- και όχι του ψευδωνύμου- συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

6. Συνοδευτικά δικαιολογητικά:

Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει στο Greek Play Project μαζί με το έργο του:

– Υπεύθυνη δήλωση ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, τούτο συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

– Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Οι δύο αυτές δηλώσεις πρέπει να κλειστούν στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα.

Εάν μετά την κατάθεση του έργου ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με άλλο θέατρο για την παρουσίασή του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το GPP και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό.

7. Κριτική Επιτροπή και Ανακήρυξη Βραβευομένων:

– Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα ορίσει το GPP.

– Το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιευτεί επισήμως.

– Το Greek Play Project διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.

8. Χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και απονομής:

– Η απόφαση της επιτροπής θα ανακοινωθεί έως τον Νοέμβριο 2015.

– Οι συγγραφείς των έργων που δεν θα βραβευτούν δεν υπόκεινται πλέον στους περιορισμούς δημοσιεύσεως ή οποιουσδήποτε άλλους.

9. Πνευματικά δικαιώματα:

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ’ αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:

– στη δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής ή σε άλλους χώρους/τόπους ελεγχόμενους από το GPP από ηθοποιούς της επιλογής του GPP με δική του δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.

– στην παρουσίαση των έργων από σκηνής στην Ελλάδα για συνολική διάρκεια μέχρι δύο θεατρικών περιόδων, σε διάστημα τριών ετών από την ανακοίνωση των βραβείων, και με δαπάνη του GPP και του BlackBox.

– στην παρουσίαση των μαγνητοσκοπημένων ταινιών της Τελετής Απονομής των Βραβείων οιαδήποτε στιγμή.

10. Ερμηνεία των όρων του διαγωνισμού:

Το  GPP και το BlackBox ερμηνεύουν ελευθέρως και συμπληρώνουν τα κενά των διατάξεων της παρούσης προκηρύξεως. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τον χώρο παρουσίασης του έργου.

12. Αποδοχή όρων:

– Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους του.

13. Παραμονή αντιγράφων Βραβευθέντων έργων στο GPP:

Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό παραμένουν στο αρχείο του GPP και δεν επιστρέφονται.

14. Διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό στο τηλ: 2310 829254

κ.Πάνος Δεληνικόπουλος, θεατρολόγος – Project Manager για τον διαγωνισμό ή στο [email protected]

Ακολουθήστε μας

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης

7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, προκηρύσσουν τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης για το 2021. Μετά το θεματικό αφιέρωμα στο μεγάλο επετειακό...

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Θα δοθεί  το ποσό των 600 ΕΥΡΩ για τo πρώτο βραβείο  ή/και το...

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της ΕΛΣΗ για το 2021 Το Δ.Σ. της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης για το 2021, που είχε ως θέμα:  “Γι’ αυτά πολεμήσαμε”, εμπνευσμένο από τα λόγια...

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης

40ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 40ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη του λόγου: Ποίηση, Μυθιστόρημα, Δοκίμιο, Παραμύθι. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα είδη του διαγωνισμού, θα γίνονται εκ...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαβάστε κι αυτά

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης

40ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 40ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη του λόγου: Ποίηση, Μυθιστόρημα, Δοκίμιο, Παραμύθι. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα είδη του διαγωνισμού, θα γίνονται εκ...

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ‘Παύλος Αυθίνος’

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 'Παύλος Αυθίνος' - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- 31 ετών και άνω ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ, Το κόκκινο βιολί Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μπαμ, κρακ, ντριν ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η κυρία Φρόσω ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΙ,  Σύστημα...

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου