Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αυστηρή σύσταση προς τους Εκπαιδευτικούς: “Εφαρμόστε απαρέγκλιτα το νόμο”!

7.08.2021

Με την αριθ. Φ.350/70/97134/Ε3/5-8-2021 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας ‘επισημαίνει‘ “την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεωντου νόμου Κεραμέως – Ν. 4823/2021. Η επισήμανση του αυτονόητου, ήτοι δηλαδή της εφαρμογής των νόμων, είναι ίσως εκ του περισσού για να μνημονεύεται σε μια εγκύκλιο ειδικά για τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας που εκ της θέσεώς τους αποτελούν το παράδειγμα για την υπόλοιπη κοινωνία! Κατά τα λοιπά, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα κατωτέρω:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 136 τ. Α΄/3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο αριθμ. 4823/2021 νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

1. Συμπληρωματικά επισημαίνουμε τα εξής:
Την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου.

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

«Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) τροποποιείται, ως προς την  αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρμόδια  όργανα για τη χορήγηση έγκρισης σε στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς με  τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους,  χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η  παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους  ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται  κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),  ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011  (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις  καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους. Ειδικά τα στελέχη της  δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να  παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους  σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα  κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των  Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον  και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

Συνεπώς ανάλογα αιτήματα στελεχών της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστέλλονται  στο αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης όργανο.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και  Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων  πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν.  4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός  εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν  λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν.  4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος  του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και  ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία  στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη  του δευτέρου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να  επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν  τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών  σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  

10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται,  σύμφωνα με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη  υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής των  παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.

11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων ή  προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία  επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις  καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ

Ντίνος Εκπαιδευτικός

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των εκπαιδευτικών θεμάτων

(Αποστολή ενημέρωσης όταν υπάρχει αξιόλογο υλικό)

Ακολουθήστε μας

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οδηγίες για το μάθημα των Λατινικών της Β' Λυκείου καθώς και η διδακτέα αλλά και η εξεταστέα ύλη. Ολόκληρος ο οδηγός εδώ...

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα της Άλγεβρας σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Μπορείτε να...

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906. Η Πράξη έχει ως αντικείμενο...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαβάστε κι αυτά

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Ο νέος ουμανισμός Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1 Ο νέος ουμανισμός Ενίοτε γίνεται λόγος για νέο μεσαίωνα με ποικίλες αφορμές. Η πολυ-δυναμικότητα του 21ου αιώνα με τις αναδυόμενες υπερδυνάμεις της...

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

  Εκδόθηκε από το η αριθ. Φ3/125811/Δ4/21-09-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, με θέμα: "Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021"...

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Ιστορίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Αναλυτική αναζήτηση...