ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν για θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, αλλά και να αναπτύσσουν
δράσεις σχετικές με τη διάσταση του φύλου στους χώρους εργασίας τους.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ο
εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων,
στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές τους πρακτικές και στην υλοποίηση
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.

Θεματικές Ενότητες
 Κοινωνικό και βιολογικό φύλο, έμφυλες ταυτότητες και διακρίσεις.
 Έμφυλες δραστηριότητες στη σχολική κοινότητα. Θετικές επιστήμες, τεχνολογία και φύλο.
Λογοτεχνία και φύλο (με έμφαση στα παραμύθια). Φυσική αγωγή, αθλητισμός, παιχνίδια
και φύλο. Ιστορία και φύλο
 Φύλο και δημόσια ζωή
 Εισαγωγή στην έμφυλη διάσταση της ιστορικής επιστήμης-αίτια και συνέπειες του
αποκλεισμού των γυναικών από την ιστορία
 Η σημασία της απόδοσης των γυναικών στην Ιστορία και της Ιστορίας στις γυναίκες:
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες
 Η σημασία της συμπερίληψης της ιστορίας των γυναικών στο μάθημα της Ιστορίας σε όλες
τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Ο ρόλος των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών στη
διδακτική της
 Η έμφυλη διάσταση του περιβάλλοντος
 Φύλο και παιχνίδι- Υπέρβαση του έμφυλου διαχωρισμού των παιχνιδιών

Χρονική Διάρκεια: 28 ώρες