Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και τον καθορισμό δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για την περίοδο 2018-19 σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ στο Φύλλο της Κυβερνήσεως 3941 Β’/11-9-2018