ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 96ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017

8.01.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 96ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017

 

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον 96° θεατρικό Διαγωνισμό για το έτος 2017. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν θεατρικά έργα στην ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, εθνικότητας και ηλικίας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η υποβολή των έργων στον Φ.Σ.Π. θα πραγματοποιηθεί από 1-22 Μαρτίου 2018 (για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Δεκτά γίνονται μόνον θεατρικά έργα (: δράματα ή κωμωδίες) ανέκδοτα (: δεν έχουν διδαχθεί από σκηνής και δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο), χωρίς περιορισμό στην έκταση, στο περιεχόμενο και στην γλωσσική διατύπωση. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να παραμείνουν ανέκδοτα μέχρι την ημέρα τής ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ο συγγραφέας παύει να θεωρείται υποψήφιος και, αν έχει διακριθεί, χάνει την διάκριση.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε τρία (3) αντίτυπα στην Γραμματεία του Συλλόγου, συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του συγγραφέως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Συλλόγου (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήναι, με την ένδειξη: «Για τον 96ο Θεατρικό Διαγωνισμό»). Στην εξωτερική όψη του φακέλου όπως και στην πρώτη σελίδα εκάστου αντιτύπου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Στον παρόντα Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει Βραβείο (και όχι Έπαινο) σε προηγούμενο θεατρικό διαγωνισμό του Συλλόγου, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει Βραβεία, Επαίνους ή να μην απονείμει καμία διάκριση.

Το Βραβείο χορηγείται στον συγγραφέα του καλύτερου έργου κατά την κρίση των μελών Τριμελούς Επιτροπής και είναι χρηματικό, το δε ποσόν του καθορίζεται από τα Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού. Εάν περισσότερα του ενός έργα κριθούν άξια βραβεύσεως, το ποσόν μπορεί να διανεμηθεί εξ ίσου στους βραβευθέντες.

Η τελική απόφαση τής Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου εντός του Ιουλίου 2018.

Σε όλους τους διακριθέντες θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα σε ειδική εκδήλωση, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση του Συλλόγου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΜΙΚΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Νομικός

 

 

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο