Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα Στις 12 Σε­πτεμ­βρί­ου ψη­φί­ζε­ται στο Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο μια ση­μα­ντι­κή οδη­γία που αφο­ρά την προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών. Με­τα­ξύ άλ­λων η οδη­γία αυ­τή ρυθ­μί­ζει τη χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς κα­θώς και τις υπο­χρε­ώ­σεις των με­γά­λων δια­δι­κτυα­κών πλατ­φορ­μών (google – facebook) ανα­φο­ρι­κά με τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα […]
- 8.09.2018 -

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

Στις 12 Σε­πτεμ­βρί­ου ψη­φί­ζε­ται στο Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο μια ση­μα­ντι­κή οδη­γία που αφο­ρά την προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών. Με­τα­ξύ άλ­λων η οδη­γία αυ­τή ρυθ­μί­ζει τη χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς κα­θώς και τις υπο­χρε­ώ­σεις των με­γά­λων δια­δι­κτυα­κών πλατ­φορ­μών (google – facebook) ανα­φο­ρι­κά με τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των έρ­γων που δια­κι­νούν. Με­τά την ψη­φο­φο­ρία στο Κοι­νο­βού­λιο και εφό­σον γί­νει απο­δε­κτό το κεί­με­νο της οδη­γί­ας θα ακο­λου­θή­σει το τε­λι­κό στά­διο νο­μο­θέ­τη­σης της οδη­γί­ας με­τα­ξύ του Κοι­νο­βου­λί­ου, της Επι­τρο­πής και του Συμ­βου­λί­ου της Ευ­ρώ­πης.

Οι με­γά­λες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες έχουν διε­ξά­γει εκτε­νείς κα­μπά­νιες προ­σπα­θώ­ντας να πεί­σουν τους Ευ­ρω­βου­λευ­τές ότι η οδη­γία δή­θεν θα επι­φέ­ρει λο­γο­κρι­σία και εμπό­δια στη δια­κί­νη­ση πλη­ρο­φο­ριών (και τα καλ­λι­τε­χνι­κά έρ­γα κα­λού­νται ως δε­δο­μέ­να και πλη­ρο­φο­ρί­ες!), ενώ στην πρά­ξη επι­διώ­κουν να συ­νε­χί­σουν να εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται ανε­νό­χλη­τες το πο­λύ­τι­μο πε­ριε­χό­με­νο που απο­τε­λούν τα καλ­λι­τε­χνι­κά, επι­στη­μο­νι­κά, δη­μο­σιο­γρα­φι­κά και λοι­πά έρ­γα. Επί­σης βι­βλιο­θή­κες και εκ­παι­δευ­τι­κοί ορ­γα­νι­σμοί επι­διώ­κουν να πε­τύ­χουν ευ­ρεί­ες εξαι­ρέ­σεις της προ­στα­σί­ας πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας ώστε να μην πλη­ρώ­νουν δι­καιώ­μα­τα για τη χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τη συγ­γρα­φή και πα­ρα­γω­γή επι­στη­μο­νι­κού και εκ­παι­δευ­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.

Σχε­τι­κά με τα πα­ρα­πά­νω ακο­λου­θούν σύν­δε­σμοι ενη­μέ­ρω­σης για την πρω­το­βου­λία προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών:

  1. δελ­τίο τύ­που της πρω­το­βου­λί­ας Europe for Creators
  2. Σχε­τι­κοί σύν­δε­σμοι www.​con​tent​fore​duca​tion.​org και www.​eur​opef​orcr​eato​rs.​eu

Ο ΟΣ­ΔΕΛ σας προ­τρέ­πει να μοι­ρα­στεί­τε την ενη­μέ­ρω­ση με το κοι­νό και να υπο­στη­ρί­ξε­τε με αυ­τό τον τρό­πο τις θέ­σεις των δη­μιουρ­γών.

Η φω­νή των δη­μιουρ­γών εί­ναι το πιο ση­μα­ντι­κό μέ­σο για να κα­τα­νο­ή­σουν οι ευ­ρω­βου­λευ­τές, υπό­λοι­ποι εκ­πρό­σω­ποι ελ­λη­νι­κών και ευ­ρω­παϊ­κών θε­σμών αλ­λά και οι πο­λί­τες το δια­κύ­βευ­μα της οδη­γί­ας.

Εί­ναι κρί­σι­μο να αφιε­ρώ­σε­τε λί­γο χρό­νο και να κά­νε­τε μια δη­μό­σια το­πο­θέ­τη­ση σε όποιο μέ­σο έχε­τε πρό­σβα­ση.

Τέ­λος σας κα­λού­με να συμ­με­τέ­χε­τε στις σχε­τι­κές κα­μπά­νιες δη­μιουρ­γών υπο­γρά­φο­ντας εδώ:

Join us in supporting the sustainability of innovative, diverse and local content by signing here.

και εδώ:

https://​mak​eint​erne​tfai​r.​eu/​en/​home

 

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου του ΟΣΔΕΛ

 

Πηγή άρθρου

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου