τοβιβλίο.net

Select Page

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

Στις 12 Σε­πτεμ­βρί­ου ψη­φί­ζε­ται στο Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο μια ση­μα­ντι­κή οδη­γία που αφο­ρά την προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών. Με­τα­ξύ άλ­λων η οδη­γία αυ­τή ρυθ­μί­ζει τη χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς κα­θώς και τις υπο­χρε­ώ­σεις των με­γά­λων δια­δι­κτυα­κών πλατ­φορ­μών (google – facebook) ανα­φο­ρι­κά με τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των έρ­γων που δια­κι­νούν. Με­τά την ψη­φο­φο­ρία στο Κοι­νο­βού­λιο και εφό­σον γί­νει απο­δε­κτό το κεί­με­νο της οδη­γί­ας θα ακο­λου­θή­σει το τε­λι­κό στά­διο νο­μο­θέ­τη­σης της οδη­γί­ας με­τα­ξύ του Κοι­νο­βου­λί­ου, της Επι­τρο­πής και του Συμ­βου­λί­ου της Ευ­ρώ­πης.

Οι με­γά­λες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες έχουν διε­ξά­γει εκτε­νείς κα­μπά­νιες προ­σπα­θώ­ντας να πεί­σουν τους Ευ­ρω­βου­λευ­τές ότι η οδη­γία δή­θεν θα επι­φέ­ρει λο­γο­κρι­σία και εμπό­δια στη δια­κί­νη­ση πλη­ρο­φο­ριών (και τα καλ­λι­τε­χνι­κά έρ­γα κα­λού­νται ως δε­δο­μέ­να και πλη­ρο­φο­ρί­ες!), ενώ στην πρά­ξη επι­διώ­κουν να συ­νε­χί­σουν να εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται ανε­νό­χλη­τες το πο­λύ­τι­μο πε­ριε­χό­με­νο που απο­τε­λούν τα καλ­λι­τε­χνι­κά, επι­στη­μο­νι­κά, δη­μο­σιο­γρα­φι­κά και λοι­πά έρ­γα. Επί­σης βι­βλιο­θή­κες και εκ­παι­δευ­τι­κοί ορ­γα­νι­σμοί επι­διώ­κουν να πε­τύ­χουν ευ­ρεί­ες εξαι­ρέ­σεις της προ­στα­σί­ας πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας ώστε να μην πλη­ρώ­νουν δι­καιώ­μα­τα για τη χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τη συγ­γρα­φή και πα­ρα­γω­γή επι­στη­μο­νι­κού και εκ­παι­δευ­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.

Σχε­τι­κά με τα πα­ρα­πά­νω ακο­λου­θούν σύν­δε­σμοι ενη­μέ­ρω­σης για την πρω­το­βου­λία προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών:

  1. δελ­τίο τύ­που της πρω­το­βου­λί­ας Europe for Creators
  2. Σχε­τι­κοί σύν­δε­σμοι www.​con​tent​fore​duca​tion.​org και www.​eur​opef​orcr​eato​rs.​eu

Ο ΟΣ­ΔΕΛ σας προ­τρέ­πει να μοι­ρα­στεί­τε την ενη­μέ­ρω­ση με το κοι­νό και να υπο­στη­ρί­ξε­τε με αυ­τό τον τρό­πο τις θέ­σεις των δη­μιουρ­γών.

Η φω­νή των δη­μιουρ­γών εί­ναι το πιο ση­μα­ντι­κό μέ­σο για να κα­τα­νο­ή­σουν οι ευ­ρω­βου­λευ­τές, υπό­λοι­ποι εκ­πρό­σω­ποι ελ­λη­νι­κών και ευ­ρω­παϊ­κών θε­σμών αλ­λά και οι πο­λί­τες το δια­κύ­βευ­μα της οδη­γί­ας.

Εί­ναι κρί­σι­μο να αφιε­ρώ­σε­τε λί­γο χρό­νο και να κά­νε­τε μια δη­μό­σια το­πο­θέ­τη­ση σε όποιο μέ­σο έχε­τε πρό­σβα­ση.

Τέ­λος σας κα­λού­με να συμ­με­τέ­χε­τε στις σχε­τι­κές κα­μπά­νιες δη­μιουρ­γών υπο­γρά­φο­ντας εδώ:

Join us in supporting the sustainability of innovative, diverse and local content by signing here.

και εδώ:

https://​mak​eint​erne​tfai​r.​eu/​en/​home

 

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου του ΟΣΔΕΛ

 

Πηγή άρθρου

Επιμέλεια κειμένου

Υποβολή σχολίου

Ακολουθήστε μας!

Οι προσφορές των εφημερίδων

Έρευνα

Εγγραφείτε στο newsletter

Ενημέρωση μόνο για λογοτεχνικούς διαγωνισμούς

Οδηγός ιστοσελίδας

Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Υποβολή συμμετοχής!

Αρχείο

Είσοδος