Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σε σχολικές μονάδες με απόφαση Δημάρχου

11.08.2021

Την οργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος με απόφαση του οικείου Δημάρχου, η οποία απλώς γνωστοποιείται στο οικείο Σχολικό Συμβούλιο και όχι μετά από πρόταση της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας όπως ίσχυε μέχρι τώρα, μέσα στα κτήρια των σχολικών μονάδων προβλέπει ο νέος νόμος για την Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα:

 

Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

Το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41

Χρήση Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

  1. Τα σχολικά κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.
  2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  3. Σχολικά κτίρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιμο για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
  4. α) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος και τη λήξη του ολοήμερου σχολείου, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια του πρώτου εδαφίου διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές εισπράττονται από την αρμόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω αυτής.

β) Με απόφαση του Δημάρχου, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο Σχολικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν να διατεθεί διδακτήριο για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος και μετά τη λήξη του ολοήμερου σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημιές και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμο για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Οι περ. α’ και β’ δεν θίγουν τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια και λειτουργούν μετά το πέρας του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος και μετά τη λήξη του ολοήμερου σχολείου ούτε την εφαρμογή των άρθρων 10 και 23 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων που μπορεί να διοργανώνει η σχολική μονάδα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των τρίτων φορέων με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται η σχολική μονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο τρόπος απόδοσης τυχόν εσόδων από την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών στη σχολική μονάδα, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Κλικ εδώ για να δείτε το Ν.4823/2021

Ντίνος Εκπαιδευτικός

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των εκπαιδευτικών θεμάτων

(Αποστολή ενημέρωσης όταν υπάρχει αξιόλογο υλικό)

Ακολουθήστε μας

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οδηγίες για το μάθημα των Λατινικών της Β' Λυκείου καθώς και η διδακτέα αλλά και η εξεταστέα ύλη. Ολόκληρος ο οδηγός εδώ...

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα της Άλγεβρας σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Μπορείτε να...

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

ΙΕΠ: Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906. Η Πράξη έχει ως αντικείμενο...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαβάστε κι αυτά

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – Ο νέος ουμανισμός

Ο νέος ουμανισμός Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1 Ο νέος ουμανισμός Ενίοτε γίνεται λόγος για νέο μεσαίωνα με ποικίλες αφορμές. Η πολυ-δυναμικότητα του 21ου αιώνα με τις αναδυόμενες υπερδυνάμεις της...

ΥΠΑΙΘ: Λατινικά Β’ Λυκείου – Οδηγός μαθήματος – Διδακτέα και εξεταστέα ύλη

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

  Εκδόθηκε από το η αριθ. Φ3/125811/Δ4/21-09-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, με θέμα: "Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021"...

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Άλγεβρα & Γεωμετρία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Ιστορίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Αναλυτική αναζήτηση...