AnimA 1ος παιδικός λογοτεχνικός διαγωνισμός

Θέμα του διαγωνισμού : γράψτε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι Διάρκεια υποβολής συμμετοχών από 10 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 30 Μαρτίου 2015 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 8 έως 13 ετών. Το παραμύθι πρέπει να είναι γραμμένο στην Ελληνική Γλώσσα. Με ποινή ακυρότητας, θα πρέπει να επισυνάπτονται υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων […]

Θέμα του διαγωνισμού : γράψτε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι

Διάρκεια υποβολής συμμετοχών από 10 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 30 Μαρτίου 2015

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 8 έως 13 ετών. Το παραμύθι πρέπει να είναι γραμμένο στην Ελληνική Γλώσσα. Με ποινή ακυρότητας, θα πρέπει να επισυνάπτονται υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων (ή του νόμιμου κηδεμόνα) ότι συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, και συναινούν στην συμμετοχή του ανήλικου τέκνου τους σε αυτόν.

Ο συμμετοχές θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Υπ’ όψιν κας. Άννας Ραζή, με την ένδειξη:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2155510304
ή μέσω e-mail στο [email protected]

Άλλος τρόπος αποστολής συμμετοχών δε θα γίνεται δεκτός

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Όροι διαγωνισμού

Τα παραμύθια μπορούν να υποβάλλονται είτε δακτυλογραφημένα, είτε αυτούσια γραμμένα από τα ίδια τα παιδιά, μπορούν, δε, να περιλαμβάνουν εικόνες, ζωγραφιές ή οτιδήποτε άλλο θεωρεί το παιδί απαραίτητο για την αφήγηση της ιστορίας του.

Κάτω απ’ τον τίτλο του παραμυθιού αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα και τα ονοματεπώνυμα του παιδιού, των γονέων/του κηδεμόνος και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δεν κρίνεται η συμμετοχή του παιδιού από τυχόν ορθογραφικά ή εκφραστικά λάθη αφού σημαντικό είναι την φαντασία του ελεύθερα!

Για αυτό το λόγο, οι γονείς παρακαλούνται θερμά να μην παρέμβουν στην παιδική δημιουργία.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τους Ν.2472/1997 και Ν3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

Τα παραμύθια δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό και δεν έχουν εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή διαδίκτυο.)

Αποτελούν πρωτότυπα έργα, δηλαδή δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να αποσύρει τη συμμετοχή χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για το λόγο αυτό.
Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας η έμμισθης εντολής με τη Διοργανώτρια ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς του μέχρι και Β’ βαθμού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως – τους παρόντες όρους – θα

αποκλείεται από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζομένου.

Με την αποστολή του παραμυθιού ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Η κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή είναι τετραμελής και απαρτίζεται από τα εξής μέλη
Άννα Ραζή
Εκδότρια της Anima Εκδοτικής
Συγγραφέας
Φιλόλογος (Γαλλική Φιλολογία – Λογοτεχνία)
Νικολέτα Γιαννούλη
Παιδαγωγός, Δασκάλα
Συντονίστρια του δημιουργικού εργαστηρίου Παραμυθιού της Anima Εκδοτικής
Σοφία Τσαμίτα
Διευθύντρια του εκδοτικού οίκου Anima
Ευάγγελος Ψαριανός
Εκπαιδευτικός
Κλασική Φιλολογία (Φιλοσοφική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)
Επιμελητής και διορθωτής κειμένων του εκδοτικού οίκου Anima

Οι νικητές

O διαγωνισμός διαχωρίζεται σε τρεις (3) ηλικιακές κατηγορίες
παιδιά 8-9 ετών
παιδιά 10-11 ετών
παιδιά 12-13 ετών

Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν Α’, Β’, και Γ’ βραβεία .
Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες θα λάβουν επαίνους και δώρα.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση . Θα ανακοινωθεί παρουσία της Δικηγόρου του Διαγωνισμού σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 στον εκδοτικό οίκο της Διοργανώτριας.

Τρόπος βαθμολογίας

Η αξιολόγηση θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά χωρίς από κοινού συζήτηση από την Κριτική Επιτροπή με πρώτη ιδιότητα, αυτήν του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι ισότιμες , ο μέσος όρος θα υπολογιστεί με ίση ψήφο κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής .

Για να πραγματοποιηθεί η βράβευση, θα πρέπει οι συμμετοχές σε κάθε κατηγορία να ξεπερνούν τις 5, άλλως θα χορηγηθούν μόνο έπαινοι.

Η βαθμολόγηση θα γίνεται με άριστα το 20.

Σε περίπτωση ισοψηφίας τα βραβεία θα απονεμηθούν εξ ημισείας.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Αλίνα Αναγνωστοπούλου του Νικολάου, οδός Λουίζης Ριανκούρ αρ. 8, τηλ 2110122921-2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να επικοινωνήσει απευθείας και ιδίοις εξόδοις να λάβει ακριβές αντίγραφο αυτών.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ανακαλέσει ή να μεταθέσει την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και έκδοσης των βιβλίων/συλλογών τους. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στη Δικηγόρο του Διαγωνισμού και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εγκαίρως στους συμμετέχοντες, προς τους οποίους είναι a priori δεσμευτικές. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου